„ГРАДСКА ТОПЛАНА „ а. д.

Д О Б О Ј
Број: 6228/17. год.

Дана, 28. 12. 2017. год.

 

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима, члана 21. и 27. Статута „Градска топлана“ а. д. Добој, Надзорни одбор „Градска топлана“ а. д. Добој на редовној сједници одржаној дана, 28. 12. 2017. године, једногласно је донио Одлуку о;

С А З И В У

                Седме ванредне  сједнице  Скупштине акционара „Градска топлана“ а. д. Добој, kоја ће се одржати дана, 25. 01. 2018. године (четвртак ), са почетком рада у 11 часова у  сједишту Друштва у Добоју,  ул. Српских соколова бр. 1.

За редовну  сједницу Скупштине акционара предлаже се слиједећи;

Д н е в н и   р е д

 1. Избор радних тијела Скупштине ;
 • комисије за гласање,
 • записничара,
 • два овјеривача записника.
 1. Усвајање Извјештаја Комисије за гласање.
 2. Разматрање и усвајање Извода из записника са 14. (четранаесте) редовне сједнице Скупштине акционара „Градска топлана“ а. д. Добој.
 3. Разматрање и усвајање Плана пословања „Градска топлана“ а. д. Добој за годину.
 4. Разматрање  Плана пословања „Градска топлана“ а. д. Добој за период 2018-2020. година.
 5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију „Градска топлана“ а. д. Добој за 2017. годину.
 6. Доношење Одлуке о разрјешењу чланова Одобра за ревизију „Градска топлана“ а. д. Добој, ради истека мандата.
 7. Доншење Одлуке о избору привременог Одбора за ревизију „Градска топлана“ а. д. Добој на период до завршетка конкурсне процедуре.
 8. Доношење Одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора „Градска топлана“ а. д. Добој, ради истека мандата .
 9. Доношење Одлуке о именовању чланова привременог Надзорног одбора „Градска топлана“ а. д. Добој са мандатом до завршетка конкурсне процедуре.

Право учешћа и право гласа на  Скупштини остварује се на основу листе акционара , коју издаје Централни регистар хартија од вриједности Републике Српске на дан  15. 01. 2018. године .

У случају одлагања сједнице, поновљена сједница ће се одржати  01. 02. 2018 (четвртак ) у 11 часова.

Материјали за сјединицу Скупштине акционара могу се размотрити и преузети у сједишту Друштва у Добоју, ул. Српских соколова бр. 1, сваким радним даном од 9 до 14 часова.

 

                                                                                                                 Предсједник                                                                                                                                                                     Надзорног одборa                                                                                                                /Небојша Марић, дипл. правик/ с. р.„ГРАДСКА ТОПЛАНА“а.д.

Д О Б О Ј

Број: 36/17.

Дана, 11.01.2017.године

 

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима, а у вези члана 275. Закона о привредним друштвима, Надзорни одбор „Градска топлана“ а.д. Добој, на основу приједлога Градоначелника Града Добој, дана, 11.01.2017. године, донио је Одлуку о;

 

ДОПУНИ

ДНЕВНОГ РЕДА

Шесте ванредне Скупштине акционара „Градска топлана“ а.д. Добој, која ће се одржати дана, 25.01.2017. године  у сједишту Друштва.

Дневни ред за ванредну сједницу објављен је дана, 03.01.2017. године, те се у исти уврштавају сљедеће тачке дневног реда и то;

Тачка 6. која гласи; Доношење Одлуке о разрјешењу привременог члана Надзорног одбора „Градска топлана“ а.д. Добој, Слободана Лазаревића, испред капитала Града Добоја.

Тачка 7. која гласи; Доношење Одлуке о избору и именовању привременог члана Надзорног одбора, Данијела Јошића, дипл. правника, испред капитала Града Добоја.

Ова допуна бити ће објављена у дневним листовима, доступним на територији Републике Српске, берзи Републике Српске и сајту Друштва.

                                                                                                                                      Предсједник

                                                                                                                                      Надзроног одбора

                                                                                                                              /Дејан Старчевић,дипл.ецц./с.р.„ГРАДСКА ТОПЛАНА „а.д.

Д О Б О Ј
Број :  3811/16.год.

Дана,  28.12.2016.год.

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима , члана 21. И 27. Статута „Градска топлана“а.д.Добој , Надзорни одбор  „Градска топлана“а.д.Добој на редовној сједници одржаној дана 28.12.2016. године, једногласно је донио Одлуку о ;

С А З И В У

Шесте    ванредне сједнице  Скупштине акционара  „Градска топлана“а.д.Добој ,која ће се одржати дана , 25.01.2017.године ( сриједа ) , са почетком рада у 11 часова у  сједишту Друштва у Добоју, ул. Српских соколова бр. 1, а на захтјев Градоначелника Града Добоја, законског заступника већинског капитала.

Разлози због који се сазива ванредна сједница Скупштине акционара су:  Усвајање Плана пословања „Градска топлана“а.д.Добој  и разрјешење   члана Одобра за ревизију  по основу  писмене оставке .

За ванредну сједницу Скупштине акционара предлаже се слиједећи;

 

Д н е в н и   р е д

 1. Избор радних тијела Скупштине ;
 • комисије за гласање,
 • записничара ,
 • два овјеривача записника.
 1. Разматрање и усвајање Извода из записника са 13.(тринаесте ) редовне  сједнице Скупштине акционара „Градска топлана“а.д.Добој.
 2. Разматрање и усвајање приједлога Плана пословања „Градска топлана“ а.д. Добој за период 2017.године.
 3. Разматрање и усвајање приједлога Плана пословања „Градска топлана“а.д.Добој за период 2017 -2019.године.
 4. Доношење Одлуке о разрјешењу   члана  Одбора за ревизију  „Градска топлана „а.д.Добој , ради писмене оставке,  испред  капитала Града Добоја.

Право учешћа и право гласа на  Скупштини остварује се на основу листе акционара , коју издаје Централни регистар хартија од вриједности Републике Српске на дан 15.01.2017.године.

У случају одлагања сједнице, поновљена сједница ће се одржати  06.02. (понедељак ) 2017.године.

Материјали за сјединицу Скупштине акционара могу се размотрити и преузети у сједишту Друштва у Добоју, ул. Српских соколова бр. 1 , сваким радним даном од 9 до 14 часова.

 

                                                                                                                 Предсједник

                                                                                                              Надзорног одбор

                                                                                                      /Дејан Старачевић,дипл.ецц/с.р.