„ГРАДСКА ТОПЛАНА“а.д.

Д О Б О Ј

Број: 36/17.

Дана, 11.01.2017.године

 

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима, а у вези члана 275. Закона о привредним друштвима, Надзорни одбор „Градска топлана“ а.д. Добој, на основу приједлога Градоначелника Града Добој, дана, 11.01.2017. године, донио је Одлуку о;

 

ДОПУНИ

ДНЕВНОГ РЕДА

Шесте ванредне Скупштине акционара „Градска топлана“ а.д. Добој, која ће се одржати дана, 25.01.2017. године  у сједишту Друштва.

Дневни ред за ванредну сједницу објављен је дана, 03.01.2017. године, те се у исти уврштавају сљедеће тачке дневног реда и то;

Тачка 6. која гласи; Доношење Одлуке о разрјешењу привременог члана Надзорног одбора „Градска топлана“ а.д. Добој, Слободана Лазаревића, испред капитала Града Добоја.

Тачка 7. која гласи; Доношење Одлуке о избору и именовању привременог члана Надзорног одбора, Данијела Јошића, дипл. правника, испред капитала Града Добоја.

Ова допуна бити ће објављена у дневним листовима, доступним на територији Републике Српске, берзи Републике Српске и сајту Друштва.

                                                                                                                                      Предсједник

                                                                                                                                      Надзроног одбора

                                                                                                                              /Дејан Старчевић,дипл.ецц./с.р.