„ГРАДСКА ТОПЛАНА „а.д.

Д О Б О Ј
Број :  3811/16.год.

Дана,  28.12.2016.год.

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима , члана 21. И 27. Статута „Градска топлана“а.д.Добој , Надзорни одбор  „Градска топлана“а.д.Добој на редовној сједници одржаној дана 28.12.2016. године, једногласно је донио Одлуку о ;

С А З И В У

Шесте    ванредне сједнице  Скупштине акционара  „Градска топлана“а.д.Добој ,која ће се одржати дана , 25.01.2017.године ( сриједа ) , са почетком рада у 11 часова у  сједишту Друштва у Добоју, ул. Српских соколова бр. 1, а на захтјев Градоначелника Града Добоја, законског заступника већинског капитала.

Разлози због који се сазива ванредна сједница Скупштине акционара су:  Усвајање Плана пословања „Градска топлана“а.д.Добој  и разрјешење   члана Одобра за ревизију  по основу  писмене оставке .

За ванредну сједницу Скупштине акционара предлаже се слиједећи;

 

Д н е в н и   р е д

  1. Избор радних тијела Скупштине ;
  • комисије за гласање,
  • записничара ,
  • два овјеривача записника.
  1. Разматрање и усвајање Извода из записника са 13.(тринаесте ) редовне  сједнице Скупштине акционара „Градска топлана“а.д.Добој.
  2. Разматрање и усвајање приједлога Плана пословања „Градска топлана“ а.д. Добој за период 2017.године.
  3. Разматрање и усвајање приједлога Плана пословања „Градска топлана“а.д.Добој за период 2017 -2019.године.
  4. Доношење Одлуке о разрјешењу   члана  Одбора за ревизију  „Градска топлана „а.д.Добој , ради писмене оставке,  испред  капитала Града Добоја.

Право учешћа и право гласа на  Скупштини остварује се на основу листе акционара , коју издаје Централни регистар хартија од вриједности Републике Српске на дан 15.01.2017.године.

У случају одлагања сједнице, поновљена сједница ће се одржати  06.02. (понедељак ) 2017.године.

Материјали за сјединицу Скупштине акционара могу се размотрити и преузети у сједишту Друштва у Добоју, ул. Српских соколова бр. 1 , сваким радним даном од 9 до 14 часова.

 

                                                                                                                 Предсједник

                                                                                                              Надзорног одбор

                                                                                                      /Дејан Старачевић,дипл.ецц/с.р.