Važećim Opštim aktom odredjene su sledeće kategorije potrošača

  • Korisnici – domaćinstva
  • Korisnici – privreda; privredno društvo, uslužne djelatnosti, zanatsko – preduzetničke djelatnosti, udruženja građana i ostale uslužne djelatnosti.         
  • Korisnici – javna uprava; organi, organizacije i institucije osnivača BiH,RS, Grad Doboj, javna preduzeća, fondovi,ustanove, finansijske djelatnosti i osiguranje, saobraćaj i telekomunikacije, obrazovanje, djelatnost zdravstvene i socijalne zaštite, umjetnost, zabava i rekreacija.

Cijena toplotne energije za sve kategorije potrošača/korisnika utvrdjuje se Odlukom Nadzornog odbora Društva uz saglasnost nadležnog organa grada Doboja. Cijena toplotne energije utvrdjuje se u skladu sa odredjenom metodologijom, a u skladu sa važećim propisima treba da obezbjedi sredstva za pokriće troškova poslovanja i za razvoj Društva.

Zaduženje za toplotnu energiju se obračunava množenjem cijene toplotne energije sa jedinicom mjere. Jedinica mjere potrošene toplotne enerije je m2 zatvorene grejne površine prostora, a za potrošače koji su ugradili toplotno brojilo ta jedinica je MWh.

Važeći cijenovnik toplotone energije po kategorijama potrošača možete naći u kategoriji “Cijenovnik” ili klikom na link ispod.


Korisnik/potrošač ima pravo da uloži pisani prigovor/reklamaciju u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa. Prigovor se može odnositi na: period obračuna utrošene energije, obračunatu grejnu površinu, kvalitet toplotne energije, ukupno zaduženje i slično. Reklamacija se podnosi Društvu u sjedištu Društva organizaciona jedinica Sektora za računovodstveno-finansijske, komercijalne i plansko analitičke poslove. Korisnik/potrošač toplotne energije reklamaciju na kvalitet isporučene toplotne energije i zahtjev za mjerenje može podnijeti Organizacionoj jedinici koja vrši poslove korisnika grijanja.

Investitor koji želi da objekat priključi na centralizovan sistem dužan je da podnese pisani zahtjev za izdavanje Načelne saglasnosti. Pisani zahtjev sadrži: lokaciju objekta situaciju terena u razmjeri 1:1000, namjenu potrošnje toplotne energije, priključnu snagu objekta, planiran režim rada instalacija (dvocjevni ili jednocvjevni sistem), način mjerenja toplotne energije (m² ili MW/h). Investitor je obavezan platiti odredjenu novčanu naknadu za načelnu saglasnost. Nakon izrade projektne dokumentacije u postupku pribavljanja gradjevinske dozvole, investitor je obavezan pribaviti od Društva i Energetsku saglasnost. Nakon izgradnje objekta, investitor je obavezan da najkasnije 30 dana prije priključenja izgradjenog objekta na sistem, podnese pisani zahtjev za priključenje i zaključi ugovor sa Društvom. Uz pisani zahtjev investitor je obavezan dostaviti gradjevinsku i upotrebnu dozvolu za objekat, izvještaj o tehničkom pregedu sa prilozima i platiti naknadu za priključenje.

Korisnik/potrošač toplotne energije dužan je da se registruje u evidenciji potrošača Društva i zaključi Ugovor o korištenju toplotne energije. Prilikom uvodjenja u Registar korisnik je obavezan priložiti izvod iz registara o pravu svojine, tlocrt zatvorenog prostora objekta ili etažne jedinice, zapisnik o danu preuzimanja objekta ili etažne jedinice u posjed.

Korisnik/potrošač ima pravo da otkaže korištenje toplotne energije, pismeni zahtjevom dostavljenim Društvu. Toplana će isključiti korisnika/potrošača sa sistema ako ispuni sledeće uslove: ako postoje tehničke mogućnosti za pojedinačna isključenja ili ako prema projektu toplotnih instalacija isključenje ne utiče na kvalitet grijanja u prostorijama drugih korisnika. Korisnik/potrošač je obavezan uz pismeni zahtjev podnijeti dokaz o uplati naknade na ime troškova isključenja, prema važećem cijenovniku.