ORGANIZACIJA DRUŠTVA

 

I        UPRAVA DRUŠTVA
I – 1      SLUŽBA ZA STRUČNU I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKU PODRŠKU UPRAVI I KOORDINACIJU RADA SEKTORA

 

II        POGON ZA PROIZVODNJU TOPLOTNE ENERGIJE
                                                                                                                                                                                                                                                    
III       SEKTOR ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE
III –  1   SERVIS ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE, IZGRADNJU I ODRŽAVANJE DISTRIBUTIVNE MREŽE
III –  2   SERVIS ZA PRUŽANJE USLUGA TREĆIM LICIMA I KONTROLU KORISNIKA GRIJANJA
 
IV      SEKTOR ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPŠTE POSLOVE

 

V       SEKTOR ZA RAČUNOVODSTVENO FINANSIJSKE, PLANSKO ANALITIČKE I KOMERCIJALNE POSLOVE
V – 1     ODSJEK ZA RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE
V – 2     ODSJEK ZA PLANSKO ANALITIČKE, INFORMACIONO TEHNIČKE I KOMERCIJALNE POSLOVE
 
VI       SEKTOR ZA RAZVOJ I PROJEKTOVANJE
VI – 1    ODJELJENJE ZA POSLOVE INTERNE REVIZIJE