ORGANIZACIJA DRUŠTVA

 

I        UPRAVA DRUŠTVA
I – 1     SLUŽBA ZA STRUČNU I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKU PODRŠKU UPRAVI I KOORDINACIJU RADA SEKTORA

 

II        POGON ZA PROIZVODNJU TOPLOTNE ENERGIJE
                                                                                                                                                                                                                                                    
III       SEKTOR ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE
III –  1   SERVIS ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE, IZGRADNJU I ODRŽAVANJE DISTRIBUTIVNE MREŽE
III –  2   SERVIS ZA PRUŽANJE USLUGA TREĆIM LICIMA I KONTROLU KORISNIKA GRIJANJA
III –  3   ODSJEK ZA TRANSPORT I MEHANIZACIJU
 

 

IV      SEKTOR ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPŠTE POSLOVE

 

V       SEKTOR ZA RAČUNOVODSTVENO FINANSIJSKE, PLANSKO ANALITIČKE I KOMERCIJALNE POSLOVE
V – 1     ODSJEK ZA RAČ. –  FIN., PLANSKO ANALITIČKE, KOMERCIJALNE I INFORMACIONO TEHNIČKE  POSLOVE
 

 

VI       SEKTOR ZA RAZVOJ I PROJEKTOVANJE
VI – 1    ODJELJENJE ZA POSLOVE INTERNE REVIZIJE