„ГРАДСКА ТОПЛАНА „ а. д.

Д О Б О Ј
Број: 6228/17. год.

Дана, 28. 12. 2017. год.

 

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима, члана 21. и 27. Статута „Градска топлана“ а. д. Добој, Надзорни одбор „Градска топлана“ а. д. Добој на редовној сједници одржаној дана, 28. 12. 2017. године, једногласно је донио Одлуку о;

С А З И В У

                Седме ванредне  сједнице  Скупштине акционара „Градска топлана“ а. д. Добој, kоја ће се одржати дана, 25. 01. 2018. године (четвртак ), са почетком рада у 11 часова у  сједишту Друштва у Добоју,  ул. Српских соколова бр. 1.

За редовну  сједницу Скупштине акционара предлаже се слиједећи;

Д н е в н и   р е д

 1. Избор радних тијела Скупштине ;
 • комисије за гласање,
 • записничара,
 • два овјеривача записника.
 1. Усвајање Извјештаја Комисије за гласање.
 2. Разматрање и усвајање Извода из записника са 14. (четранаесте) редовне сједнице Скупштине акционара „Градска топлана“ а. д. Добој.
 3. Разматрање и усвајање Плана пословања „Градска топлана“ а. д. Добој за годину.
 4. Разматрање  Плана пословања „Градска топлана“ а. д. Добој за период 2018-2020. година.
 5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију „Градска топлана“ а. д. Добој за 2017. годину.
 6. Доношење Одлуке о разрјешењу чланова Одобра за ревизију „Градска топлана“ а. д. Добој, ради истека мандата.
 7. Доншење Одлуке о избору привременог Одбора за ревизију „Градска топлана“ а. д. Добој на период до завршетка конкурсне процедуре.
 8. Доношење Одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора „Градска топлана“ а. д. Добој, ради истека мандата .
 9. Доношење Одлуке о именовању чланова привременог Надзорног одбора „Градска топлана“ а. д. Добој са мандатом до завршетка конкурсне процедуре.

Право учешћа и право гласа на  Скупштини остварује се на основу листе акционара , коју издаје Централни регистар хартија од вриједности Републике Српске на дан  15. 01. 2018. године .

У случају одлагања сједнице, поновљена сједница ће се одржати  01. 02. 2018 (четвртак ) у 11 часова.

Материјали за сјединицу Скупштине акционара могу се размотрити и преузети у сједишту Друштва у Добоју, ул. Српских соколова бр. 1, сваким радним даном од 9 до 14 часова.

 

                                                                                                                 Предсједник                                                                                                                                                                     Надзорног одборa                                                                                                                /Небојша Марић, дипл. правик/ с. р.