„ГРАДСКА ТОПЛАНА „ а. д.

Д О Б О Ј
Број : 1022 /17

Дана,  17.05.2017. год.

 

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима, члана 21. и 27. Статута „Градска топлана“ а. д. Добој, Надзорни одбор „Градска топлана“ а. д. Добој на редовној сједници одржаној дана, 17.05.2017. године, једногласно је донио Одлуку о;

С А З И В У

                14-те редовна сједнице Скупштине акционара „Градска топлана“ а. д. Добој, која ће се одржати дана, 29.06.2017. године (четвртак), са почетком рада у 11 часова у  сједишту Друштва у Добоју, ул. Српских соколова бр. 1.

За редовну сједницу Скупштине акционара предлаже се слиједећи;

 Д н е в н и  р е д

 1. Избор радних тијела Скупштине;
 • комисије за гласање,
 • записничара,
 • два овјеривача записника.
 1. Усвајање Извјештаја Комисије за гласање.
 2. Разматрање и усвајање Извода из записника са 6. /шесте/ ванредне сједнице Скупштине акционара „Градска топлана“а.д.Добој.
 3. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја „Градска топлана“ а. д. Добој за 2016. годину.
 4. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању „Градска топлана“ а.д. Добој за годину.
 5. Разматртање и усвјање Извјештаја Независног ревизора о ревизији финансијсих извјештаја „Градска топлана“ а. д. Добој за 2016. годину.
 6. Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу губитка „Градска топлана“ а. д. Добој за 2016. годину.
 7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзроног одбора „Градска топлана“ а. д. Добој за 2016. годину.
 8. Разматрање Извјештаја о раду Одбора за ревизију „Градска топлана“ а. д. Добој за 2016. годину и Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању „Градска топлана“ а. д. Добој и повезаних предузећа за 2016. годину.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу листе акционара, коју издаје Централни регистар хартија од вриједности Републике Српске на дан 19.06.2017. године .

У случају одлагања сједнице, поновљена сједница ће се одржати  06.07. (четвртак) 2017. године.

Материјали за сјединицу Скупштине акционара могу се размотрити и преузети у сједишту Друштва у Добоју, ул. Српских соколова бр. 1, сваким радним даном од 9 до 14 часова.

 

Достављено:                                                                                                   Предсједник

 1. Наслову 1х                                                                                          Надзорног одбора
 2. Архива 1х                                                                                       /Дејан Старчевић,дипл.ецц/с.р.